Certyfikaty zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju

Close-up shot of coffee leaves

Cała kawa w ofercie Arvid Nordquist jest w 100% certyfikowana pod kątem zrównoważonego rozwoju. Te certyfikaty gwarantują stosowanie zrównoważonych praktyk rolniczych oraz zapewniają zrównoważone warunki pracy podczas produkcji całego asortymentu kawy.

Podstawowy asortyment Arvid Nordquist składa się aż w 90% z ziaren kawy z certyfikatem UTZ. Pozostałe 10 % to ziarna posiadające certyfikat UTZ, Fairtrade oraz Rainforest Alliance. Co oznaczają te certyfikaty? 

CERTYFIKAT UTZ

Certyfikat UTZ oznacza zrównoważone praktyki rolnicze oraz lepsze warunki dla plantatorów, ich rodzin oraz środowiska naturalnego. Oznaczenie UTZ pokazuje konsumentowi, że produkty wytworzono w zrównoważony sposób. Aby uzyskać certyfikat UTZ, plantator musi stosować kodeks postępowania UTZ, który uwzględnia liczne wymogi dotyczące dobrych praktyk rolniczych oraz zarządzania w rolnictwie, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, zakazu pracy dzieci, ochrony środowiska i troski o przyszłe pokolenia. UTZ udziela porad na temat dostosowania działalności pod kątem ochrony klimatu oraz lepszych praktyk rolniczych. To z kolei prowadzi do lepszych efektów produkcji, lepszego środowiska i lepszego standardu życia dla wszystkich. Aby zagwarantować przestrzeganie zasad UTZ, co roku niezależni audytorzy przeprowadzają kontrole. Pozytywny wynik audytu skutkuje przyznaniem certyfikatu, co oznacza, że rolnik może sprzedawać swoje produkty oznaczone certyfikatem UTZ. Cała sprzedaż jest uwzględniona w systemie identyfikowalności. Każda plantacja kawy, bez względu na wielkość lub rodzaj organizacji, może ubiegać się o certyfikat UTZ. Jesteśmy członkiem UTZ Certified już od 2005 roku. Prawie 50% całej kawy z certyfikatem zrównoważonego rozwoju na świecie jest objęta certyfikacją UTZ.

FAIRTRADE

Działalność organizacji Fairtrade ma na celu poprawę warunków ekonomicznych rolników i ich pracowników poprzez stawianie wyższych wymagań w zakresie wynagrodzeń oraz stosowanie ceny minimalnej przekraczającej koszty produkcji. Poza tym organizacja ta promuje zawieranie umów długoterminowych, które zapewniają bezpieczeństwo osobom, które nie mają zbyt wielu środków na utrzymanie. Poza wyższym wynagrodzeniem rolnicy otrzymują również dodatkowo premie, które są wykorzystywane do celów rozwoju lokalnej społeczności na poziomie społecznym i ekonomicznym, np. na budowę nowej szkoły, nowych mieszkań czy przychodni zdrowia lub na inwestycje w rolnictwo. Kryteria Fairtrade promują również zasady demokracji, prawo do zrzeszania się oraz ochronę środowiska w procesie produkcji. Organizacja Fairtrade troszczy się o środowisko i działa na rzecz przejścia rolnictwa na uprawy ekologiczne. Chodzi m.in. o odpowiedzialność za wody gruntowe i powierzchniowe, ochronę lokalnych gatunków zagrożonych wyginięciem, troskę o różnorodność biologiczną oraz tworzenie stref buforowych w celu ochrony obszarów wrażliwych. Organizacja zapobiega pracy dzieci i dyskryminacji. Fairtrade zwraca się do rolników (osób indywidualnych lub całych rodzin), które zajmują się uprawą na małą skalę, i zachęca ich do współpracy – często w postaci spółdzielni, związku lub podobnej organizacji. Kontrole zewnętrzne przeprowadzane są przez Flocert, niezależny międzynarodowy organ certyfikujący z akredytacją ISO 65.

RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance to międzynarodowa organizacja non-profit, która działa na rzecz utrzymania różnorodności biologicznej i tworzenia zrównoważonych źródeł utrzymania. Rainforest Alliance walczy z największymi zagrożeniami dla środowiska, czyli wycinką lasów, nadmiernym rozwojem rolnictwa i hodowli zwierząt oraz turystyki. Plantacje z certyfikatem Rainforest Alliance są objęte zakazem wycinki własnych zasobów leśnych. Zobowiązane są do ograniczania własnych emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększania ilości węgla składowanego na terenie plantacji poprzez działanie na rzecz zdrowych gleb, ochronę lokalnych ekosystemów oraz zmniejszanie zużycia energii, wody i środków agrochemicznych. Rainforest Alliance i podmioty współpracujące oferują gospodarstwom rolnym i leśnym narzędzia oraz wiedzę na temat odpowiedniego gospodarowania zasobami naturalnymi. Gospodarstwa rolne i leśne z certyfikatem Rainforest Alliance chronią naturę, faunę oraz ekosystemy. Pracownicy otrzymują godziwe wynagrodzenia, dobre warunki zamieszkania, a także dzięki działalności Rainforest Alliance dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji.

KRAV

KRAV to związek kontrolujący produkcję pod kątem ochrony środowiska. Założeniem organizacji KRAV jest dążenie do prowadzenia długoterminowo zrównoważonej i wiarygodnej z punktu widzenia konsumenta produkcji artykułów spożywczych i innych towarów wysokiej jakości. Celem jest dbałość o naturalne procesy i zachowania, ekosystem, różnorodność biologiczną i genetyczną na wszystkich etapach (produkcja, przetwarzanie, dystrybucja itp.). Rolnicy zobowiązani są do zmniejszenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, a przede wszystkim do ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i innych nieodnawialnych zasobów naturalnych. Obowiązuje zakaz używania wszelkich chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych czy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Rolnicy i pozostałe podmioty uczestniczące w produkcji powinni mieć zapewniony godziwy dochód, bezpieczne warunki pracy, przyjemność i zadowolenie z wykonywanej pracy.

OZNACZENIA EKOLOGICZNE W UE

Euroliść czy Ekoliść to unijne oznaczenie ekologicznych produktów spożywczych. Oznaczenie potwierdza, że produkt został wytworzony w pełni zgodnie z warunkami i postanowieniami narzuconymi przez Unię Europejską rolnictwu ekologicznemu. W przypadku produktów przetworzonych oznacza to, że przynajmniej 95% składników musi być uprawianych ekologicznie. Symbol gwarantuje, że:

  • produkt został wyhodowany bez zastosowania chemicznych środków ochrony roślin i bez nawozów sztucznych,
  • podczas produkcji chroni się przyrodę,
  • produkty są wytwarzane w sposób zrównoważony,
  • nie stosowano GMO w procesie produkcji,
  • raz w roku przeprowadza się kontrolę u rolnika oraz wytwórcy produktu.